พิมพ์

        ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23