ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓ 
 ตรวจสอบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ศปก.กก.ตชด.๒๓
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สำหรับพิมพ์)
 คู่มือการใช้งาน Scopia Desktop กก.ตชด. (เบื้องต้น/ชื่อย่อหน่วย)

 

 วิธีการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรม GinConference ***update 1 ก.ค.63

 วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.8
 วิธีการติดตั้งโปรแกรม AcuConference V.9
 คู่มือการใช้งานระบบ Gin Conference สำหรับผู้ดูแลระบบ
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บนคอมพิวเตอร์
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม บน Mobile Device (IOS และ Android)

 

 

ดาวน์โหลด 

คำสั่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ที่ ๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

 

กองก่ากับการต่ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติหน่วย

เข้าสู่ระบบ

จัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

เงินทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top