พิมพ์

ลำดับ

รายการ

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

ดาวน์โหลด

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน ตุลาคม ๒๕๖๒ 3 / 11 / 2562 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 5 / 12 / 2562 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน ธันวาคม ๒๕๖๒
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มกราคม ๒๕๖๓ 5 / 01 / 2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 10 / 02 / 2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มีนาคม ๒๕๖๓ 7 / 04 / 2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน เมษายน ๒๕๖๓ -
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 3/07/2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน มิถุนายน ๒๕๖๓ 3/07/2563
๑๐ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กรกฎาคม ๒๕๖๓ -
๑๑ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน สิงหาคม ๒๕๖๓ -
๑๒ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน กันยายน ๒๕๖๓ -