ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
    สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที ๒๔ ธ.ค.๖๒ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
    คำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๘๙๔
    ที่ ๑๖๘๒.๖๐ คำสั่งพ้นหน้าที่ ฉก.ตชด.๒๓
    ที่ ๑๗๔๑.๖๐ คำสั่้งปฏิบัติหน้าที่ ฉก.ตชด.๒๓
    ที่ ๑๗๔๔.๖๐ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ทก.ตชด.ภาค 
    ที่ ๑๙๕๒.๖๒ คำสั่ง ทภ.๒ ฉก.ตชด.๒๓ ปี ๖๓
    ที่ ๒๐๓๐.๖๒ คำสั่งพ้นหน้าที่ ฉก.ตชด.๒๓