กิจกรรม   จิตภัยภัยพิบัติวันที่๑๑๐๑๐๔เวลาซักฟอก. ๓๐-๒๕๑.๐๐ น.

  สต๊อกรายงาน . ต. ภาค ๒ จ. ขอนแก่น / กก. ต. ต. ๒๓ จ. สกลนคร 

สถานที่ทำ   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม

พ. ต. หญิงดวงกมลสรไกรสว. จอส. กก. ต. ส. จิตอาสา ๙ รอบได้ร่วมรายการ

จิตสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศจังหวัดสกลนครประจำวันที่ ๑๑๑๐๑๐๔ รอบเวลาเดือน ๓๓๐-๒๑. น. FM.๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ในเรื่องของจิตสังหาร: จิตสังหาร ๙ รอบจำนวน ๑ นายคือพ. ต. หญิงดวงกมลสรไกรรหัส B-20๗ รายการจิตอาสาสัมพันธ์

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจ

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.๒

ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

งบทดลองเบิกจ่าย

หนังสือแจ้งเวียน

งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top