Blue Flower

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ประวัติหน่วย

ประวัติย่อ“ ศรีสกุลวงศ์ ”

เป็นราชทินนาม ท้าวโง่นคำ บุตรราชวงศ์ ( อิน ) เกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุน เอกศก จว.ศ.๑๒๐๑ ตรงกับวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๓๘๒ ดังกล่าวไว้ในตำนานพงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนหนึ่ง สรุปความได้ว่า จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔ พุทธศักราช ๒๔๑๕ไทยข่ากระโซ่ กุสุมาลย์ เกิดวิวาทขัดแย้งชิงตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยเหตุท้าวขัตติยไทยข่ากระโซ่เป็นหัวหน้าร้องขอเป็นเมืองขึ้นสกลนครขอแยกออกจากเมืองกุสุมาลย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้า ฯ ตั้งท้าวขัตติยไทย เป็นพระไพศาลสิมานุรักษ์ เจ้าเมืองยกบ้านนาโพธิ์ ในแขวงสกลนคร เป็นเมืองโพธิ์ไพศาลนิคมขึ้นเมืองสกลนครเมืองหนึ่ง รับผูกส่วยผลเร่ว รวมอยู่ในเมืองสกลนคร ในปีนี้พระยาประเทศธานีเจ้าเมือง มีใบบอกขอตั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการเมือง โดยอ้างเหตุเมืองสกลนครมีเมืองขึ้นถึง ๖ เมือง ราชการก็มีชุกชุม ขอให้ท้าวโง่นคำ บุตรราชวงศ์ ( อิน ) คนเก่ารับราชการตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองอีกตำแหน่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวโง่นคำ เป็นพระศรีสกุลวงศ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสกลนคร
ในปีกุนสัปตาศก จุลศักราช ๑๒๓๗ พุทธศักราช ๒๔๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาอำมาตย์ ( ชื่น ) เป็นแม่ทัพคุมทหารกรุงเทพ ฯ กับไพร่พลหัวเมืองลาวไปตั้งอยู่เมืองหนองคาย รบกับอ้ายจีนฮ่อที่มาทำการจลาจล ณ เมืองเวียงจันทร์ร้าง เมืองสกลนครถูกเกณฑ์พล ๑,๐๐๐ คน ให้ราชวงศ์ ( ปิด ) กับพระศรีสกุลวงศ์ ( โง่นคำ ) คุมกำลังรบอ้ายจีนฮ่อจนมีชัยในการทัพ พระพิไสยสรเดช เจ้าเมืองโพนพิสัยกับราชบุตรเมืองหนองคายถูกประหารชีวิตเพราะเหตุที่ไม่จัดการต้านทานต่อสู้กับทัพอ้ายฮ่อพาราษฎรแตกหนีทิ้งบ้านเมือง ให้ข้าศึกเข้ากระทำการย่ำยีราษฎรได้รับความเดือดร้อน ครั้งถึงปีชวด อัฏชีศก จุลศักราช ๑๒๓๘ พุทธศักราช ๒๔๑๙ พระยาประเทศธานี ( คำ ) ถึงแก่กรรมในปีนี้เมืองสกลนครเกิดอหิวาตกโรคระบาดทำให้อุปฮาด ( โถง ) และราชบุตร ( ลาด ) ถึงแก่กรรมทางราชการจึงแต่งตั้งราชวงศ์ ( ปิด ) เป็นผู้รักษาการเมือง ครั้งถึงปีฉลู นพศก จุลศักราช ๑๒๓๙ พุทธศักราช ๒๔๒๐ พระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้พระศรีสกุลวงศ์ ( โง่นคำ ) เป็นอุปฮาดและท้าวฟองเป็นราชวงศ์ตำแหน่งผู้บริหารเมืองสกลนคร อันเป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทางการปกครองหัวเมืองลาวภาคตะวันออกสมัยโบราณมี ๔ ตำแหน่ง ดังนี้
( ๑ ) เจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์สูงถึง “พระยา”เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในราชการบ้านเมืองทั้งปวง
( ๒ ) อุปฮาด มีบรรดาศักดิ์สูงถึง “พระ” เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนเจ้าเมืองในกรณีเจ้าเมืองไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
( ๓ ) ราชวงศ์ มีหน้าที่ในการตัดสินคดีความต่าง ๆ และหน้าที่อื่นที่อุปฮาดสั่ง
( ๔ ) ราชบุตร มีหน้าที่ควบคุมเก็บรักษา ผลประโยชน์ของเมืองผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นเชื้อพระวงศ์
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้า ฯ ให้ราชวงศ์ (ปิด) เป็นพระยาประจันตะประเทศธานี เป็นเจ้าเมือง ให้ท้าวจูม เป็นราชบุตร ส่วนตำแหน่งอุปฮาดและราชวงศ์ ยังคงเป็นของ พระยาศรีสกุลวงศ์ และท้าวฟอง
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๒๗ เกิดจลาจลขึ้นที่เมืองเชียงขวาง ทุ่งเชียงคำซึ่งอยู่ในปกครองของประเทศสยาม จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาราชวรานุกูล เป็นแม่ทัพไปปราบจีนฮ่อที่เกิดจลาจลในครั้งนี้และโปรดเกล้า ฯ ให้อุปฮาด (โง่นคำ) และราชวงศ์ (ฟอง)เป็นนายทัพคุมกองทัพข้ามโขงไปช่วยปราบฮ่อ ด้วย แต่เนื่องจากพระยาประจันตะประเทศธานี ( ปิด ) ถึงแก่กรรม แม่ทัพจึงให้อุปฮาด ( โง่นคำ ) กลับไปรักษาราชการบ้านเมือง ส่วนการปราบจีนฮ่อนั้นยืดเยื้อมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๒๙ โปรดเกล้า ฯ ให้พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมาปราบจนทุ่งเชียงคำสงบเรียบร้อย
ลุถึงปีกุนนพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ พุทธศักราช ๒๔๓๐ อุปฮาด (โง่นคำ) ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยาม โปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็น พระยาประจันตะประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนคร พระราชาทานเครื่องเกียรติยศ หอกปลอกทองคำ คู่หนึ่ง ลูกประคำทองคำ ๑๐๗ ลูกหนึ่งสาย แคร่หามสำรับหนึ่ง
พระยาประจันตะประเทศธานี ( โง่นคำ ) ได้รับราชการในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนครจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลาของการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไปตามยุคสมัยในหลาย ๆ ด้าน จนถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ รวมอายุ ๘๖ ปี และดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองถึง ๓๗ ปี ( พ.ศ.๒๔๒๐–๒๔๖๖)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ประกอบกำลังจากข้าราชการตำรวจสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๓ (กก.ตชด.เขต ๓) และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ (กก.ตชด.เขต ๔) จัดตั้งและเปิดทำการชั่วคราว ณ ที่ตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๖ ( ร้อย ตชด.ที่ ๖ ) พิกัด วีอี.๗๖๕๒๔๗ ต.หนองแสง อ.เมือง จว.นครพนม โดยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้เปิดทำการครั้งแรก ณ ที่ทำการชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๖ โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๖ ได้ย้ายที่ทำการไปตั้ง ณ อาคาร กองร้อยกำลัง บริเวณเดียวกันนี้ พ.ต.อ. โชค พัฒนมาศ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ท่านแรก จนกระทั่ง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒ จึงได้ย้ายที่ทำการ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒ ปี ๕ เดือน ๒๕ วัน
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ตั้งถาวร จว.สกลนคร ในเนื้อที่ ๗๐ ไร่ สร้างเสร็จในปี ๒๕๓๒ ราคาก่อสร้างประมาณ ๓,๕๖๕,๕๕๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเส็ง พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดที่ทำการ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓“ ค่ายศรีสกุลวงศ์ ”
ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ผกก.ตชด.๒๓ ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) มีดำริว่า วัน “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรจะยึดเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง และเปิดทำการครั้งแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นวันค่าย จึงได้เสนอแนวคิดนี้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและขออนุมัติไปยัง บช.ตชด.เพื่อเปลี่ยนวันค่ายจากเดิมซึ่ง บช.ตชด.อนุมัติแล้ว กก.ตชด.๒๓ จึงถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันค่าย

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีผู้ดำรง ตำแหน่ง ผู้กำกับการฯ มาแล้ว ๑๐ ท่าน ตามห้วงระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง ดังนี้
๑. พ.ต.อ.โชค พัฒนมาศ ดำรงตำแหน่ง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
๒. พ.ต.อ.ถนอม จันทร์เปล่ง ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
๓. พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ไกยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕
๔. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โสภัย ดำรงตำแหน่ง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘
และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๔๑
๕. พ.ต.อ.อนุสรณ์ สู่ศิริ ดำรงตำแหน่ง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙
๖. พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖
๗. พ.ต.อ.ปรีชา บุญสุข ดำรงตำแหน่ง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
๘. พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม ดำรงตำแหน่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๙. พ.ต.อ.วิบูลย์ มุขพรหม ดำรงตำแหน่ง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
10.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ดำรงตำแหน่ง 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบัน

โดยมี รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
๑. พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.๒๓
๒. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓
3. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รอง ผกก.ตชด.๒๓

 

 

Logging in