Blue Flower

จังหวัดสกลนคร แจ้งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประรชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เฉพาะเรื่องทีมีความและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ จำนวน ๕ เรื่อง....

ดาวน์โหลดสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ