Blue Flower

จังหวัดสกลนคร แจ้งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ จำนวน ๓ เรื่อง 

ดาวน์โหลด สำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี ฯ