Blue Flower

จังหวัดสกลนคร แจ้งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของจังหวัด และอำเภอ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

๒.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่...) พ.ศ....

๓.ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วยด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด!!!!