Blue Flower

ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการอีกต่อไป จำนวน ๙ คัน ตามรายละเอียด ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด ประกาศฯ