Blue Flower

ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา จำนวน ๒ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ