Blue Flower

จังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และส่งเอกสารแพร่ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๔ เรื่อง มาเพื่อเผยแพร่ ประกอบด้วย

๑) บทความ เรื่อง ผลเสียเท่าคนอื่นไหม

๒) บทความ เรื่อง เปิดหมดครับ

๓) บทความ เรื่อง ทำไมตัดสิทธิผม

๔) บทความ เรื่อง เข้าเกียร์ไม่ได้

๕) บทความ เรื่อง อยากไปเที่ยวอีกไหม

จังหวัดสกลนคร ขอให้ศึกษา เผยแพร่ และนำความรู้ตามเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th หรือ เว็บไซต์ กก.ตชด.23 

ดาวน์โหลด