Blue Flower

   เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 เวลา 09.00 น.  ร.ต.ท. อดิศร เผือดนอก และ ด.ต.วิฑูรย์ แสงชมภู  ร้อย ตชด.234 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจราจรปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ให้กับโรงเรียนบ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ชั้น อ.1 - ป.6 จำนวน 46 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จ.มุกดาหาร