Blue Flower

   เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 เวลา 14.30 น. ร.ต.ท.สมบูรณ์  ชนยุทธ รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.ที่ 235 หัวหน้าชุดพร้อมกำลังพลรวม 3 นาย จัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการระวังป้องกันยาเสพติด ณ รร.บ้านโสกแมว ม.2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทั้งนี้มีนักเรียนร่วมโครงการ 65 คน

 

 

 

ภาพข่าว  มชส.ร้อย ตชด.235