Blue Flower

   เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส ร่วมกับส่วนราชการ จ.สกลนคร, ส่วนราชการ อ.วานรนิวาส ร่วมต้อนรับและรักษาความปลอดภัยให้กับ นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมชมการดำเนินการหลุมพอเพียงและฝายมีชีวิตฝายห้วยไร่ ที่ บ.ห้วยไร่ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร