Blue Flower

   เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรชุมชนวานรนิวาส จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 50 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ชป.มชส.ตชด. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร