Blue Flower

   เมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ มส.ตชด.สว. ประจำปี 2561 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ บช.ตชด. จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท โดยแยกเป็นทุนประเภทเรียนดี ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ทุนๆละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) จำนวน 2 ทุนๆละ 2,500 บาท ณ ห้องประชุมยุทธการ กก.ตชด.23 อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์  จันทร์ศรี  ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา