Blue Flower

   เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.ตชด., พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร รอง ผบช.ตชด., พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.ที่ 237 โดยมี พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย ได้พบปะกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ได้มอบโอวาทและนโยบายการปฏิบัติงาน ดังนี้

     1.ให้กำลังพลนำนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ตชด. ที่ให้ไว้มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และการปราบปรามอาญชากรรมในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม

     2.ให้หน่วยส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมให้กำลังพลและครอบครัว ให้ดำเนินชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้หน่วยทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการ
ตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

     3.ให้หน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพล ให้มีระเบียบวินัย มีการฝึกอย่างสม่ำเสมอ ด้านงานโยธา การพัฒนาที่ตั้งหน่วยให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยเหนือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

     4.ให้หน่วยเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานใน รร.ตชด. จนถึงเวลา 16.00 น. จึงได้เดินทางต่อไป

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม