Blue Flower

   เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. ร้อย ตชด.ที่ 236 ได้สนับสนุนสถานที่และวิทยากร ให้กับ ศอ.ปส.จ.นพ. ในการนำผู้เข้าอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) มาทำกิจกรรมผ่านฐานผจญภัย และการทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอสูง) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 59 คน และมีผู้สมัครใจกระโดดหอสูง จำนวน 43 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จ.นครพนม