Blue Flower

   เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 "สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี" ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.62 จัดโดยกรมอนามัย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. และรับเกียรติบัตรในโอกาสจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ (กพด.) กับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

 

 

 

ภาพข่าว  รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร