Blue Flower

   เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 เวลา 09.00-12.00 น. พ.ต.ท.บัญญัติ ชื่นตา ครู(สบ2) และ ด.ต.ณัฐศ์นันท์ โกษาแสง ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.232 ได้เข้าบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่ นร.ชั้น ป.4-ม.3 รร.นิรมลวิทยา บ.ป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นักเรียนเข้าอบรมจำนวน 250 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จ.สกลนคร