Blue Flower

   เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ร่วมบรรยายในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดรุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ และ พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.23(1), พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23(2), สารวัตร ผบ.ร้อยฯ และ ครู รร.ฯ(ที่นำนักเรียนเข้ารับการอบรม) ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

   ทั้งนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ กก.ตชด.23 เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ โทษภัยของยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

   สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนี้

     1.โรงเรียนสกลทวาปี จำนวน 30 คน

     2.โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 30 คน

     3.โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 30 คน

     4.โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จำนวน 30 คน

 

 

 

ภาพข่าว  ส.ต.ท.ชัยนุวัชร์ จันทร์ศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา