Blue Flower

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัด กก.ตชด.๒๓

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัด กก.ตชด.๒๓ โดยมี พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๒๓ ,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓ ,ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๓ และสารวัตรฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีข้าราชการฝ่ายอำนวยการและ กองร้อยสนับสนุนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณฯ รวมจำนวน ๘๕ นาย ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กก.ตชด.๒๓ จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติให้กับกำลังพล โดยให้กำลังพลทุกนายประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด