พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๓

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และคำสั่งที่ ๔๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และวิทยุกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ที่ ๐๐๓๐.๓๐๑/๑๕๔๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องให้แต่ละกองกำกับการจัดพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าว นั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศตามคำสั่งดังกล่าว จากร้อยตำรวจโท เป็น ว่าที่ตำรวจเอก จำนวน ๑๔ ราย จากร้อยตำรวจตรี เป็น ว่าที่ร้อยตำรวจโท จำนวน ๑๘ ราย และแต่งตั้งยศเป็น สิบตำรวจตรี จำนวน ๖ นาย

Share.