ร่วมงานเมาลิดของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจาเราะแป

๑. หน่วย : มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓
๒. ผบ.หน่วย : ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓
๓. ภารกิจ : ร่วมงานเมาลิด
๔. ว./ด./ป : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. รายละเอียด : เมื่อ ๒๕๑๒๒๐ – ๒๕๑๓๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รองฯรรท.ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พร้อมด้วยกำลังพล ๖ นายเดินทางไปร่วมงานเมาลิดของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจาเราะแป หมู่ ๓ ต.ธารโต อ.ธารโต จว.ยะลา เพื่อศึกษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่
๖. สถานที่ : บ้านจาเราะเเปต.ธารโต อ.ธารโต จว.ยะลา
๗. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Share.