คำสั่งป้องกันชายแดนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ประกอบคำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๔ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔

ดาวน์โหลดคำสั่งฉบับนี้ (หากมีปัญหาการดาวน์โหลดติดต่อ จนท.ผงป.กก.ตชด.๒๓/ด.ต.สันติ กันดี)

Share.