ประกาศ : เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕)… ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
แจ้งว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออก
ประกาศ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Share.