พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน และวิทยุกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ที่ ๐๐๓๐.๓๐๑/๑๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องให้แต่ละกองกำกับการจัดพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าว นั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศตามคำสั่งดังกล่าว จากสิบตำรวจเอก เป็น จ่าสิบตำรวจ จำนวน ๙ นาย จากสิบตำรวจโท เป็น สิบตำรวจเอก จำนวน ๖ นาย จากนั้นผู้กำกับได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการประดับยศใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Share.