รับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันสหกรณ์ ครบรอบ 106 ปี 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนครประจำปี 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการนี้สหกรณ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
มีนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร , นางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร , นายธานี ก่อบุญ ประธานเครือข่ายสหกรณ์ , นายชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ บริหารสินเชื่อ 9 ผู้แทนธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สกลนคร และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชกาพิธี ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 มีกรรมการและผู้จัดการร่วมในพิธี

Share.