จิตอาสาพัฒนา วัดนาเวง(วัดป่าสันติธรรม) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๒๓ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดนาเวงเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องใน วันคล้ายวันประสูตร ๒๙ เม.ย. ๖๕ ร่วมกับสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐอื่นและประชาชน โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ตชด. ๑๕ คน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๖๐ คน และประชาชนจิตอาสาและ อสม. จำนวน ๓๕ คน วิทยากรจิตอาสา ๕ คน เหล่ากาชาด ๑๕ คน รวม ๑๓๐ คน

Share.