จิตอาสาเฉพาะกิจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๓๐ น. ด.ต.รัธชัย ต้นสวรรค์ ผปง.จอส.จว.นพ. ร่วมกับจิตอาสา /จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ จ.นครพนม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๖.ผู้เข้าร่วม จิตอาสา องค์กรภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน

Share.