ประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ
รอง ผกก.ฯ (กร) ,ผบ.ร้อย ตชด.232,นายตำรวจนิเทศ ได้ประชุมครูใหญ่,ครูผู้สอน ,บุคลากรการศึกษา รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.23 จำนวน 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่การศึกษา เพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 และการดำนินงานตามโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน

Share.