พิธีรับพระราชทานพระพลังแห่งแผ่นดิน

เมื่อ ๒๓๑๓๐๐ พ.ค.๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันชายแดน, ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กก.ตชด.๒๓ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพล
สำหรับ “พระพลังแผ่นดิน” เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง ๓ ภพ (ไตรภูมิ) เลข ๙ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข ๑๐ หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี
จนถึงเวลา ๑๓.๔๕ น.จึงเสร็จสิ้นพิธีฯ

Share.