อบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
(ภาค 2 ) รุ่นที่ 2/2565

วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น.

สถานที่: ห้องอบรม สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29 ค่ายกฤษณ์ศรีวรา อ.เมือง จ.สกลนคร
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23
สั่งการให้

ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง (ร.232ฯ)

ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา (ผปง.จอส.จว.สกลนคร)
เพื่อทำหน้าที่วิทยากร ดำเนินกิจกรรม ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และนันทนาการ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 ค่ายกฤษสิวรา จ.สกลนคร
แก่ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
(ภาค 2 ) รุ่นที่ 2/2565

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

  • กพ.กก.ตชด.23 จำนวน 2 นาย
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คน
  • ครูผู้ควบคุมฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน
  • รวมท้ังสิ้น 237 คน
Share.