พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นประธาน พร้อม สารวัตร ผบ.ร้อย.ตชด. ๒๓๑-๒๓๗ ได้เข้าร่วมพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดนที่ ๑๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ . ตามคำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน และ วิทยุกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ที่ ๐๐๓๐.๓๐๑/๗๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แต่ละกองกำกับประดับยศให้กับราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้

จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ ๓ นาย

สิบตำรวจเอก เป็น จ่าสิบตำรวจ ๓ นาย

สิบตำรวจตรี เป็น สิบตำรวจโท ๔๗ นาย