โครงการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กก.ตชด.23 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กก.ตชด.23 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศ และโครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนมีส่วนเสริมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดย กก.ตชด.23 ได้ส่งบุคลากรการศึกษาจาก รร.ตชด.ค็อกนิสไทย ฯ จำนวน 2 คน

Share.