ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน)

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21-24
21
https://drive.google.com/file/d/1PfM_P1JkRmovPJyVizjFYl2zynOIXyJy/view?usp=sharing
22
https://drive.google.com/file/d/1W-cEA6_I9F_Z6qGF6k9X2XimFukqlV6g/view?usp=sharing

23
https://drive.google.com/file/d/1QAZSH4PzjejeHp_BtYFzdDy7kHfXXbcq/view?usp=sharing
24
https://drive.google.com/file/d/12NPRoMMDfrtwQalseFOD9Y1vQwqoz2Ur/view?usp=sharing

Share.