กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙๐๔

  • หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๔/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
  • หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒, รุ่นที่ ๓/๖๒, รุ่นที่ ๔/๖๓
  • หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค ๒) รุ่นที่ ๑/๖๓, รุ่นที่ ๒/๖๕

๑.กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร

๒.วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๓.สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๔.ผู้ปฏิบัติ : จิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๑๑ นาย
๔.๑ นายบุญธรรม พินโย รหัส ๔A-๓๑๔ สังกัดโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒ นายชาติ ศรีแสง รหัส ๔A-๔๓๑ สังกัดหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔.๓ นายภวัต ชื่นนอก รหัส ๔A-๔๔๑ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔.๔ ด.ต.ชวลิต บุญหลักคำ รหัส ๒ก-๐๕๖ สังกัด กก.ตชด.๒๓ บก.ตชด.ภาค ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔.๕ นายอลงกต พลรักษา รหัส ๒ก-๒๐๗ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง กระทรวงมหาดไทย
๔.๖ นายเทอดศักดิ์ คุณอุดม รหัส ๒ก-๒๐๘ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ กระทรวงมหาดไทย
๔.๗ นางมลิวรรณ์ มะลี รหัส ๓ข-๐๖๓ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ กระทรวงมหาดไทย
๔.๘ พ.ต.อ.ไกร สอนสี รหัส ๔ก-๑๒๓ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔.๙ นางเพ็ญสุดา โพธิ์สนาม รหัส ๒-ข๐๕๑ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงสาธารณสุข
๔.๑๐ นายพงศกร สิงห์แก้ว รหัส ๒-๒ก๑๑๐ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๔.๑๑ นางสาวชมพูนุท ศรีละชุม รหัส ๒-๒ข๐๗๐ สังกัดโรงเรียนอนุกูลนารี สพม.กาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ

๕.การปฏิบัติ :
๕.๑ จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๖ จัดกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ห้วงวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๕.๒ ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับ พิธีการจิตอาสา, ความเป็นมาของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, ต้นแบบจิตอาสา, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ อุดมการณ์ความรักชาติ
– ร่วมกันร้องเพลงธงชาติไทย, เพลงสรรเสริญพระบารมี
๕.๓ โดยมี พ.ท.อภิวัฒน์ แสงสูง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๖ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม

๖.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๓๗ นาย

๗.ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๘.ปัญหาข้อขัดข้อง : ไม่มี

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
043 771 026
https://maps.app.goo.gl/utiuqpWKTrRkFnQ2A

Share.