โครงการอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสารวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ให้แก่ ครู รร.ตชด.

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จัดอบรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสารวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ให้แก่ ครู รร.ตชด. ในสังกัด  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก ดร.ประวิช  รัตนเพียร  ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546 สนับสนุนวัสดุการอบรมและวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) สถานที่อบรม ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายตำรวจนิเทศ ,ครูใหญ่ และครูผู้สอน เข้ารับการอบรม รวม 59 คน 

ในการนี้มี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา อดีต ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.สมเดช จิตวัฒนะสกุล อดีต
ผบก.อก.บช.ตชด. ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Share.