แผนปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนเส้นทาง พิทักษ์พื้นที่รอบฐานฯ

เมื่อ ๒๓๐๘๕๐ – ๒๓๐๙๓๐ ส.ค.๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ธนาธิป เทียนทอง หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓/๘ ออก ลว.จรยุทธ์ทางเท้า รปภ.เส้นทาง, จุดเสี่ยง, จุดล่อแหลม จุดสูงข่ม เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์, ท่อลอด, พื้นที่ที่เป็นสาธารณูปโภค เพิ่มความระมัดระวังพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้าน แสดงกำลัง พิสูจน์ทราบ/กดดันพื้นที่ Support Site ปฏิบัติต่อภาพข่าว ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผกร. เพื่อจำกัดเสรีความเคลื่อนไหว, ทำลายความพยายามในการปฏิบัติของกลุ่ม ผกร. สร้างความอุ่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของหน่วยเหนือ
สถานที่ : พื้นที่รับผิดชอบรอบฐานฯ/เส้นทางรับผิดชอบบ้านจาเราะแป ม.๓ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

Share.