ประกาศ กก.ตชด.๒๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๙ หลัง

ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๙ หลัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ดาวน์โหลด ประกาศฉบับนี้