กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แห้ง และปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร

1.หน่วย กก.ตชด.23(ผปง.จอส.จว.มค.)
2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แห้ง และปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร
3.วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
4.สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5.รายละเอียด
ร.ต.ต.อุทัย นามมนตรีด.ต.ชวลิต บุญหลักคำ
ผปง.จอส.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ
จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมกันจัดทำปุ๋ยหมัก จุลินอินทรีย์แห้ง (โบกาฉิ), ขุดแปลงปลูกผัก และ ปลูกพืชสวนครัว,ผักสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร สำหรับนักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป และชุมชนโดยรอบ
ประธานในพิธี : รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ตชด.23 จำนวน 2 นาย
จิตอาสาพระราชทาน 904 จำนวน4 คน ประชาชนจิตอาสา20 คน
นักศึกษา 64 คน
รวม90 คน

Share.