สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ รายการดาวน์โหลด
๑.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
๒.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
๕.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๗.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๘.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๑๐.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๑.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๒.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

Share.