วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ รายการดาวน์โหลด
๑.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
๒.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
๕.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๗.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๘.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๙.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๑.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

Share.