วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

คำสั่งบรรจุ ศปก.ทบ.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

  สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒

ลำดับรายการ
สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐ / ๒๕๖๒ลงวันที ๒๔ ธ.ค.๖๒ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๘๙๔ / ๒๕๖๒เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๖๘๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๑.๖๐/๒๕๖๒เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๔๔.๖๐/๒๕๖๒เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๕๒.๖๒/๒๕๖๓เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
 สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๓๐.๖๒/๒๕๖๓เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๑๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๓เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๐ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
๑๑ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
๑๒สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๓สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
๑๔สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๒๐๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๕สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๘๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ให้กำลังพลพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๖บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ประกอบคำสั่ง ศปก.ทภ.๒ ที่ ๑๕๕๗/๒๕๖๔ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔
๑๗ สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กำลังพลพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๑๘สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กำลังพ้น และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
/
๒๐สำเนาคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๑๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน

Share.