งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับรายการวัน เดือน ปี ที่ดำเนินการดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔๑๔ ต.ค.๖๔
๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔๘ ธ.ค.๖๔
๓.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔๗ ม.ค.๖๕
๔.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๕๘ ก.พ.๖๕
๕.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๗.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๘.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
๙.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๑๐.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๕

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Share.