วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับรายการดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๔.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๖
๕.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๗.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๖
๘.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๐.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๖
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๖

Share.