งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับรายการวัน เดือน ปี ที่ดำเนินการดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔๑๔ ต.ค.๖๔
๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔๘ ธ.ค.๖๔
๓.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔๗ ม.ค.๖๕
๔.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๕๘ ก.พ.๖๕
๕.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๙ ม.ค.๖๕
๖.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕๑๐ เม.ย.๖๕
๗.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๕๑๐ พ.ค.๖๕
๘.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕๑๓ มิ.ย.๖๕
๙.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๑๐.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๕

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Share.