วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

ยุทธศาสตร์หน่วย

  ยุทธศาสตร์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ จึงต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับจุดเน้นด้านการจัดทำระเบียบชายแดนด้วยมิติความมั่นคงใหม่ที่เป็นสากลและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า ไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้าน  แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้า การลงทุน ตลอดจนควบคุมอาชญากรรมตามแนวชายแดนให้ได้ภายใต้ศักยภาพและขีดความสามารถของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างมืออาชีพ  ดังนั้นจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ “กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน” ดังนี้

— ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

เป้าหมาย
           (๑) สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย

           (๒) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

           (๓) พื้นที่ชายแดนปลอดภัยคุกคาม

— ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม

เป้าหมาย
            
(๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมชุมชนชายแดนมีความสงบเรียบร้อย

           (๒) สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

— ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
            
(๑) มีการบุรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมชายแดน

           (๒) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน

— ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย
            
(๑) การจัดองค์ให้มีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหารและระบบเทคโนโลยี

           (๒) ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

           (๓) ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

           (๔) ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กร

           (๕) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส

Share.