วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

หนังสือแจ้งเวียน

หัวเรื่องที่ หัวเรื่องวันเดือนปี ที่ดำเนินการ
21โครงการติดตามการขยายผลการจับกุมตรวจยึด และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ 2567 กก.ตชด.2325 ธันวาคม 2566
20คำสั่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ที่ 194/2566 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 ตุลาคม 2566
19แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ21 สิงหาคม 2566
18โครงการประเมินผลการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญปี ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๖)25 พฤษภาคม 2566
17คำสั่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ที่ 112/2566 ลง 11 พ.ค.66 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2311 พฤษภาคม 2566
16คำสั่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ที่ 195/2565 ลง 23 พ.ย.65 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2325 พฤศจิกายน 2565
15แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ปลป.กก.ตชด.23 /65)
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
14คำสั่งกองบังคับการตำรวจตระเวนายแดนภาค ๒ ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รงผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
13คำสั่ง บช.ตชด.ที่ ๕๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
12คำสั่ง กก.ตชด.๒๓ ที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลง ๑๐ ม.ค.๖๕ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
11คู่มือการถวายความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔
10แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ปทส.กก.ตชด.23/64)
9แนวทางปฏิบัติในการเสนอประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบน และการเบิกจ่ายเงินสินบน
8คำสั่ง กก.ตชด.23 ที่ 93/2564 เรื่อง การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
7รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๒๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
6แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กก.ตชด.23
5“สำเนาประกาศด่านสุไหงโก-ลก ที่ 4/2563 ลง 23 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ไปรับเงินสินบน และรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก”๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
4โครงการประเมินผลการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
3คำสั่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ที่ ๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.กก.ตชด.๒๓)
2แผนปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามเครือขายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
1ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (2)
Share.