วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาชญากรรม

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานสกลนคร

งหวัดสกลนครเชิญหน่วยร่วมทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานสกลนครเต็มรูปแบบ กรณี “อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่งและกรณีการจับตัวประกัน” รายละเอียด ดังนี้
1.วันที่ 28 พ.ค.67
– ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมัย จันทะค้อม ผบ.ร้อย ตชด.233 เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ
– ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมัย จันทะคัอม ผบ.ร้อย ตชด.23 , หน.ชุด EOD , หน.ชุด สค. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และ ซักซ้อมแผนฯ บนโต๊ะสถานการณ์จำลอง ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

2.วันที่ 29 พ.ค.67
– กก.ฯ ได้จัดกำลังพลชุด EOD จำนวน 1 ชุด, ชุด สค.จำนวน 3 ชุด ประเภท สตย. สตบ. สกร. และ รยบ.บัส จำนวน 2 คัน เพื่อร่วมฝึกซ้อมแผน ณ ท่าอากาศยานสกลนคร โดยมี ผบ.ร้อย 3 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ของ ตชด.

Share.