โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๗๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๒ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๑และป.๕/๒รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

Share.
Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓ ร้อย ตชด.๒๓๖๒. กิจกรรม :โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา .๑๐.๓๐.- ๑๑.๓๐.น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม :

Share.
Read more

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.เทศบาล๑”เชิงชุมประชานุกูล”

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๒๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น

Share.
Read more

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.โพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๕๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕๓. ว/ด/ป : ๓๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๓๐- ๑๕.๓๐น.๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๓๕.

Share.
Read more

รับมอบข้าวสารจากนายชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชพฤกษ์ แคปปิตอล จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23(กร) และ ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 พร้อมด้วยคณะครูใหญ่ 11 แห่ง รับมอบข้าวสารจากนายชิษณุพงศ์

Share.
Read more

คณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รร.ตชด.ในพื้นที่ชายขอบ

5 ตุลาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 นำคณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ปราโมทย์ ศรีเพชร

Share.
Read more

คณะครู รร.ตชด.ศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง และการทำในรูปแบบธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 นำคณะครูใหญ่และครูเกษตร จาก รร.ตชด.ในสังกัด 11 แห่ง พร้อมด้วย จนท.การศึกษา รวม 30 คน เดินทางศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง

Share.
Read more

โครงการอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสารวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ให้แก่ ครู รร.ตชด.

ในการนี้มี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา อดีต ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.สมเดช จิตวัฒนะสกุล อดีตผบก.อก.บช.ตชด. ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Share.

Share.
Read more